Samarbeidspartnere

FI Industrihage er en del av et stort kompetanse- og innovasjonsnettverk. Vi fungerer som en forlenget arm for virkemiddelapparat og innovasjonsmiljø ut i Fosenregionen. Administrativt eies og drives FI Industrihage av FI AS. SIVA, Trøndelag Fylkeskommune, Fosenkommunene, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er viktige støttespillere for FI Industrihage. Vi jobber sammen for å skape levedyktige bedrifter og et vekstkraftig næringsliv på Fosen.

SIVA

SIVA (Selskapet for Industriell Vekst) har som samfunnsoppdrag å tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge. Verktøy for eiendomsutvikling, eierskap, programvirksomhet (næringshager og inkubatorer og katapultsentre) bidrar til en nasjonal helhet i gjennomføringen av regjeringens næringspolitikk. Over 4000 bedrifter er en del av denne infrastrukturen.

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag Fylkeskommune forvalter sentrale næringspolitiske oppgaver innen regional næringsutvikling, og er en viktig  sparringspartner for FI Industrihage i vårt arbeid med vekst og utvikling i næringslivet.  

Kommunene på Fosen

Innovasjon Norge

FI Industrihage i tall:

Ledende INDUSTRIMILJØ

FI Industrihage er en del av SIVAs nasjonale Næringshageprogram. FI Industrihage har Fosenregionen som nedslagsfelt, og har historisk utgangspunkt i et av Norges mest høyteknologiske industrimiljø. Mange av bedriftene i industrihagen har industri som hovedgeskjeft, men flere virker også innen andre næringer. Alle typer bedrifter er velkommen til å ta kontakt med oss. 

En sentral del av vårt arbeid dreier seg om å søke offentlig prosjektfinansiering og utviklingsmidler for våre bedrifter i oppstarts-, vekst- og omstillingsfasen.

0
Antall målbedrifter i FI Industrihage
0
Antall Næringshager i Norge

Kompetanse

Vi bistår med veiledning og rådgivning til forretningsutvikling, finansiering, omstilling og kobling til relevante bransjer og nettverk. 

Nettverk

Industrihagen samarbeider med flere nettverk og bransjerettede klynger. Vi kan bistå med kobling mot kompetanse, kunder og samarbeidspartnere. 

Rull til toppen